Poszanowanie środowiska naturalnego

Poszanowanie środowiska naturalnego

Odpowiedzialność

Poszanowanie środowiska naturalnego jest integralnym elementem naszego sposobu widzenia i prowadzenia interesów. Nie ustajemy w wysiłkach, by trwale obniżać wpływ naszych produkcji na środowisko naturalne. Każdego roku znaczna część inwestycji realizowanych przez Lampre przeznaczana jest na zgodną z obowiązującymi przepisami poprawę wydajności energetycznej i obniżanie emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Coil coating jest obecnie najlepszą dostępną technologią umożliwiającą spełnienie wymogów w zakresie jakości powłok metalu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Pozwala na minimalizację takich konsekwencji dla środowiska jak emisje VOC [lotnych związków organicznych], użycie komponentów chemicznych, zużycie wody i energii oraz usuwanie odpadów. Zdaniem Lampre, ekorozwój jest właściwym długoterminowym rozwiązaniem strategicznym, opartym na poszukiwaniu równowagi między możliwościami handlowymi i odpowiedzialnością za społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. Coraz skuteczniejsze wysiłki technologiczne podejmowane są zawsze z poszanowaniem środowiska naturalnego i zaangażowaniem w ochronę i poprawę jakości życia ludzkiego.